Informacje o Sirius Health

Informacje o Sirius Health

Polityka jakości ... na pierwszym miejscu stawia dobro pacjenta, zatem wprowadzenie na rynek produktu bezpiecznego i pewnego, czyli przebadanego oraz zgodnego z obowiązującymi normami. Będziemy dążyć do osiągnięcia w tym zakresie najwyższych standardów.

Głównymi celami w ramach realizowanej w ... polityki jakości są:

  • dostarczanie surowców farmaceutycznych o gwarantowanej, najwyższej jakości w możliwie najszerszym asortymencie,
  • przeprowadzanie badań potrzeb rynku i wykorzystywanie wyników do systematycznego poszerzanie asortymentu,
  • doskonalenie poziomu świadczenia usług i obsługi klienta poprzez podwyższanie kwalifikacji pracowników i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb,
  • ekspansja na rynki zagraniczne.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik ...,
  • ścisłe przestrzeganie wymagań GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) i doskonalenie procesów produkcyjnych,
  • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez ciągły nadzór nad efektywnością jego funkcjonowania, ocenę wyników, planowanie i określanie inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności.

Laboratorium

Dwie cechy: precyzja i dokładność przyświeca codziennej pracy Laboratorium Kontroli Jakości, a cele realizowane są przez doświadczony i zaangażowany personel. Laboratorium służy przeprowadzaniu: analiz surowców i opakowań, kontroli jakości wytwarzanych produktów, testów stabilności oraz testów walidacyjnych. Nadrzędnym celem, za którego realizację odpowiedzialna jest ta komórka organizacyjna jest osiąganie stałej, wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Badania fizyczne i chemiczne prowadzone są w oparciu o metody farmakopealne (Farmakopea Polska, Europejska, Brytyjska, DAB), wykorzystywane są nowoczesne urządzenia oraz wysokiej jakości materiały. Wśród metod analitycznych stosowanych w Laboratorium Kontroli Jakości można wymienić: analizę wagową, analizę miareczkową klasyczną i z wykorzystaniem nowoczesnego titratora z opcją oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera, spektrofotometrię UV-VIS. Ponadto stosuje się pomiary fizyczne określające pH, współczynnika refrakcji, skręcalność i inne.

Posiadamy sprawdzony system zapewnienia jakości gwarantujący zgodność wszystkich etapów procesu wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), co oznacza m.in.:

  • stałe monitorowanie procesów produkcyjnych
  • zwalnianie produktów do obrotu przez osobę wykwalifikowaną (QP) zgodnie z zezwoleniem na wytwarzanie
  • odwoływanie się systemu auditów wewnętrznych gwarantującego utrzymanie wysokich standardów pracy wszystkich działów.
www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl